– Aktualności

Szanowni Państwo,

Z dniem 31.12.2022 r. Biuro Projektu, znajdujące się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122, zakończyło realizację projektu pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego.” Telefony w Biurze Projektu zostały wyłączone.

Aby skontaktować się z pracownikami Biura prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: …

Drodzy Stypendyści,

przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. “Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” oraz zapisami umowy stypendialnej zawartej z Województwem Łódzkim, Stypendysta zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego dotyczącego danego Stypendysty, Pracownicy Biura Projektu wysyłają do niego ankietę ewaluacyjną, którą uczeń ma obowiązek wypełnić elektronicznie i …

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Biuro projektu będzie nieczynne.

Wszelkie pytania dotyczące projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy kierować pod adres: zawodowcy@lodzkie.pl

Zespół Projektowy

W związku z realizacją projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” prosimy Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o złożenie ewidencji rozliczenia godzin za dany etap umowy oraz wystawienie rachunków za wykonanie danego etapu umowy zgodnie ze wzorem.

Wzory dokumentów zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty/Dla opiekuna dydaktycznego.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji II etapu projektu.

Prosimy o …

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów,

Przypominamy, że 7 września 2022r. upływa okres składania w aplikacji Sprawozdań z realizacji IPR.

W ramach rozliczenia stypendium, w aplikacji należy zamieścić Otrzymane od Stypendystów skany dokumentów księgowych
(w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty), potwierdzających dokonanie zakupów w okresie od 1.09.2021 r. do 31.07.2022 r.

Prosimy pamiętać, że po zalogowaniu się do …

Szanowni Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie Prawni

W dniu 31.07.2022 r. kończy się okres wydatkowania stypendium.

Wszystkie kwoty stypendium niewydatkowane do dnia 31.07.2022 r., wydatkowane po dniu 31.07.2022 r. lub nierozliczone w sprawozdaniu będą podlegały zwrotowi.

Aby uniknąć konieczności dokonywania zwrotu prosimy o wydatkowanie pełnej kwoty stypendium do dnia 31.07.2022 r.

Zespół Projektowy

Szanowni Państwo,

w przypadku wystąpienia problemów z wysłaniem w aplikacji wniosku z uzupełnionym sprawozdaniem prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Telefonicznie pod numerem telefonu 42 212 34 06 lub 42 212 35 05 – w godzinach pracy Biura tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Mailowo na adres zawodowcy@lodzkie.pl – w pozostałe dni.

Zespół projektowy

Szanowni Państwo – Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie Prawni

Informujemy, że w dniu 1 lipca rozpoczął się okres sprawozdawczy i będzie on trwał do dnia 07.09.2022 r.

Sprawozdanie uzupełnia i wysyła opiekun dydaktyczny stypendysty. Ma ono na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Każde przesłane przez …

Szanowni Państwo, Opiekunowie Dydaktyczni

Z dniem 1 lipca udostępniona została Państwu w aplikacji

Część III: Sprawozdanie z realizacji IPR

Sprawozdanie należy złożyć w terminie od 01.07.2022 r. do 07.09.2022 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2021 r. do 31.07.2022 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2021/2022.

Sprawozdanie ma na …

Szanowni Państwo – Opiekunowie Dydaktyczni, Stypendyści, Rodzice i Opiekunowie prawni Stypendystów,

Przypominamy, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu

pn. „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”, zgłoszenie wprowadzenia zmian w IPR ucznia możliwe jest do dnia 15.07.2022 r.

O zmiany w IPR należy wnioskować w formie pisemnej.

Zespół projektowy

Back to top