– Najczęściej zadawane pytania

PYTANIE 1

Założyłem konto na stronie stypendium.lodzkie.pl ale nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?
Odpowiedź: Po założeniu konta, na adres e-mail podany przy rejestracji, zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć w link w celu potwierdzenia rejestracji. Bez potwierdzenia aktywacji konta, możliwość zalogowania się jest zablokowana.

UWAGA: Na adres e-mail podany podczas rejestracji (który będzie jednocześnie loginem) automatycznie wysyłane będą wszystkie kluczowe powiadomienia związane z Projektem, przez cały okres jego trwania. Należy regularnie śledzić skrzynkę mailową (w tym folder SPAM) celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła ważna wiadomość z wezwaniem np. do poprawy wniosku lub istotną informacją.

 

PYTANIE 2

Czy adres mailowy podany w czasie rejestracji będzie potrzebny tylko przy zakładaniu konta?
Odpowiedź: Na adres e-mail podany podczas rejestracji (który będzie jednocześnie loginem) automatycznie wysyłane będą wszystkie kluczowe powiadomienia związane z Projektem, przez cały okres jego trwania. Z uwagi na to Realizator zaleca podanie na tym etapie kontaktowego adresu e-mail, do którego wnioskodawca ma nieograniczony dostęp i który na bieżąco będzie śledził.

 

PYTANIE 3

Czy po rejestracji i wysłaniu wniosku powinienem spodziewać się dodatkowej wiadomości mailowej związanej z projektem?
Odpowiedź: Należy regularnie śledzić skrzynkę mailową (w tym folder SPAM) celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła ważna wiadomość z wezwaniem np. do poprawy wniosku lub istotną informacją.

 

PYTANIE 4

Zapomniałem hasła, co zrobić aby odzyskać dostęp do aplikacji?
Odpowiedź: W celu zresetowania hasła, należy skorzystać z linku „Nie pamiętasz hasła?”. Należy podać adres e-mail, na którym utworzono konto, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości mailowej na wskazany adres.

 

PYTANIE 5

Wypełniam wniosek o przyznanie stypendium, ale nie wiem, co mam wpisać w polu Poczta w sekcji dotyczącej szkoły oraz sekcji dotyczącej adresu zamieszkania?
Odpowiedź: We wszystkich sekcjach, w których występuje pole Poczta, należy wskazać miejscowość, w której znajduje się oddział Poczty Polskiej najbliższy miejscu zamieszkania.

 

PYTANIE 6

Do czego służy PIN dostępny we wniosku stypendialnym?
Odpowiedź: PIN należy wraz z numerem wniosku przekazać nauczycielowi, który będzie musiał te dane wpisać w trakcie uzupełniania swojego wniosku. Ten etap dotyczy tylko uczniów, którzy zostaną rekomendowani do stypendium.

 

PYTANIE 7

Otrzymałem e-mail z informacją, że powinienem poprawić wniosek. Po zalogowaniu do aplikacji nie mogę go odnaleźć. Czy powinienem skorzystać z opcji dodaj nowy wniosek?

Odpowiedź: Wniosek odesłany do poprawy będzie widoczny po zalogowaniu do aplikacji. Należy go szukać w Menu po lewej stronie. W Module Beneficjent należy wybrać folder Wnioski do poprawy– tam znajduje się odesłany wniosek. Następnie należy zaznaczyć checkbox po lewej stronie wniosku i wybrać przycisk Edytuj/Pokaż. Otworzy się okno wniosku. Poprawiony/uzupełniony wniosek należy sprawdzić i jeśli nie ma uwag odesłać klikając w prawym górnym rogu przycisk Prześlij Wniosek do Instytucji.

PYTANIE 1

Czy po wysłaniu wniosku do Instytucji poprzez aplikację mogę wysłać maila z prośbą o zmianę danych lub poprawienie pomyłki?
Odpowiedź: Nie. Po przesłaniu wniosku do Instytucji należy zaczekać do zakończenia naboru. W przypadku braków lub nieprawidłowości uczeń będzie uprawniony do poprawy wniosku, dopiero kiedy ruszy procedura postępowania zgodna z Regulaminem przyznawania stypendiów. Polega ona na ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Informacja o konieczności poprawienia wniosku zostanie przesłana na skrzynkę mailową podaną podczas tworzenia konta.

Jeżeli macie Państwo świadomość, że wysłaliście wniosek zawierający błąd prosimy o niezakładanie nowych kont na inne adresy mailowe i niewysyłanie z nich kolejnych wniosków.

UWAGA: Przed wysłaniem wniosku bardzo prosimy o jego sprawdzenie.

 

PYTANIE 2

Czy przedmiot “praktyka zawodowa” powinien być liczony do średniej?
Odpowiedź: Tak, jeśli przedmiot “praktyka zawodowa” jest na świadectwie, powinien być wliczony do średniej. Regulamin przyznawania stypendium przewiduje zarówno oceny z przedmiotów zawodowych teoretycznych jak i praktycznych.

 

PYTANIE 3

Dlaczego w  rozwijanej liście konkursów nie ma, np. olimpiady czy konkursu, w którym brał udział uczeń?
Odpowiedź: Lista konkursów, turniejów i olimpiad to katalog zamknięty opisany w Regulaminu przyznawania stypendiów. Lista zawiera wykaz konkursów, turniejów lub olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim z zakresu przedmiotów zawodowych, określonych w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) lub wykazu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, aktualizowanego według potrzeb i publikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

 

PYTANIE 4

Czy dzięki dyplomowi potwierdzającemu udział w konkursie, turnieju czy olimpiadzie uczeń otrzyma dodatkowe punkty?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim, potwierdzony skanem stosownego dokumentu, jest  dodatkowo premiowany.

PYTANIE 1

Czy koszty związane z konkursami będą refundowane?
Odpowiedź: Nie. Konkurs nie ma charakteru wydarzenia poszerzającego wiedzę i rozwijającego umiejętności. W katalogu wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów nie ma kategorii wydatku „konkursy”. Uczeń nie ma możliwości wskazać w IPR udziału w konkursie jako jednego z planów rozwoju.

 

PYTANIE 2

Czy koszty związane m.in. z egzaminami, badaniami będą refundowane?
Odpowiedź: Nie. Egzamin nie ma charakteru wydarzenia poszerzającego wiedzę i rozwijającego umiejętności. W katalogu wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów nie ma kategorii wydatku „egzaminy”. Kwalifikowalny będzie koszt udziału w kursie, ale za egzamin uczeń musi zapłacić ze swoich środków. Tyczy się to m.in. kursu prawa jazdy. Badania również nie będą kosztem kwalifikowalnym.

 

PYTANIE 3

Czy będą refundowane koszty migawki miesięcznej?
Odpowiedź: Nie. Koszt dojazdu do szkoły nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia pozaszkolne może mieć miejsce jeżeli dotyczy konkretnych wydarzeń zgłoszonych wcześniej w IPR. 

 

PYTANIE 4

Czy refundujemy dojazd i nocleg rodziców dzieci niepełnoletnich?
Odpowiedź: Nie. Uczeń tworząc IPR wpisuje wydatki planowane na swój rozwój, nie ma tam mowy o opłatach za rodziców.

 

PYTANIE 5

Czy uczniowie ostatnich klas, którzy kończą szkołę 29 kwietnia 2022 r. dostaną całe stypendium?
Odpowiedź: Tak, uczniowie otrzymają stypendium za okres 10 miesięcy – pozostają uczniami do dnia 31 sierpnia.

(zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego rok szkolny trwa od 1 września jednego roku do 31 sierpnia następnego roku)

 

PYTANIE 6

Czy uczniowie II klasy szkoły baletowej czyli 10 lub 11-letni mogą otrzymać stypendium?
Odpowiedź: Tak.

 

PYTANIE 7

Interesuje mnie kurs odbywający się poza granicami kraju. Czy mogę go opłacić ze środków stypendialnych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Regulaminem wydatki w ramach otrzymanego stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności i nie mogą być przeznaczone na kursy/ konferencje/ seminaria itp. organizowane poza granicami kraju.

 

PYTANIE 8

Czy w przypadku zakupów z przesyłką kurierską koszty dostawy mogą zostać pokryte ze środków stypendialnych?

Odpowiedź: Nie, podobnie jak inne dodatkowe usługi takie jak np. voucher, konfiguracja, ubezpieczenia, gwarancja, opłaty celne, pakiet IT, reklamówki (i inne opakowania). Nie są to wydatki kwalifikowalne w ramach stypendium.

  

PYTANIE 9

Czy ze środków stypendialnych można pokryć koszty kursu prawa jazdy?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem ujęcia i odpowiedniego umotywowania tego wydatku w IPR.

 

PYTANIE 1

Czy potwierdzeniem wydatku jest sama faktura?
Odpowiedź: Tak, np. faktura imienna (nie pro forma), paragon imienny, rachunek imienny. – jeśli wynika z niego, że została opłacona (widnieje na niej „zapłacono” i data zapłaty).

Jeżeli z faktury nie wynika, że została opłacona (zamiast „zapłacono” widnieje „do zapłaty”) lub jako forma zapłaty wskazano pobranie – wtedy konieczne jest załączenie potwierdzenia wydatkowania środków w danym dniu- np. potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie od kuriera.

UWAGA: Paragon (bez danych osobowych) nie jest dowodem zakupu. Nie znajdują się na nim dane kupującego i nie można na podstawie samego paragonu potwierdzić, kto dokonał zakupu.

 

PYTANIE 2

Zamówiono książki 29 lipca, zapłacono za nie przy odbiorze, 2 sierpnia. Czemu ten wydatek nie został zatwierdzony, skoro dokonano zakupu przed 31 lipca?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów, stypendium powinno być wydatkowane na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków w terminie do dnia 31 lipca. Oznacza to, że do 31 lipca powinno nastąpić wydatkowanie środków stypendialnych (zapłata), a nie samo złożenie zamówienia.

 

PYTANIE 3

Czy zwykły paragon stanowi dowód zakupu w projekcie?

Odpowiedź: Nie, gdyż nie znajdują się na nim dane kupującego i nie można na podstawie samego paragonu potwierdzić, kto dokonał zakupu. Imienny dowód księgowy, który powinien wystawić sprzedawca i na podstawie którego można rozliczyć stypendium to np. faktura imienna (nie pro forma), paragon imienny, rachunek imienny. 

 

PYTANIE 4

Na uzyskanej przeze mnie fakturze widnieje błąd w moich danych adresowych/osobowych. Czy należy to gdzieś zgłosić?

Odpowiedź: Błąd na fakturze w adresie zamieszkania, imieniu lub nazwisku – należy sporządzić notę korygującą, którą wystawia nabywca, a następnie akceptuje sprzedawca.

UWAGA: Dane na fakturze (imię i nazwisko, adres) powinny być tożsame z danymi, które zostały podane w aplikacji.

Back to top