– Opiekunowie dydaktyczni! Rozpoczął się okres sprawozdawczy

Szanowni Państwo, Opiekunowie Dydaktyczni

Z dniem 1 lipca udostępniona została Państwu w aplikacji

Część III: Sprawozdanie z realizacji IPR

Sprawozdanie należy złożyć w terminie od 01.07.2022 r. do 07.09.2022 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2021 r. do 31.07.2022 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2021/2022.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Aby uzupełnić sprawozdanie należy otworzyć wniosek, który po zalogowaniu do aplikacji znajduje się w folderze Wnioski do poprawy, a następnie przejść do Części III: Sprawozdanie z realizacji IPR.

Po otwarciu sekcji, aby dodać wydatek, należy kliknąć na przycisk „Dodaj”, a następnie uzupełnić pole „Rozliczanej kwoty”, podać nazwę „Rozliczonego wydatku” (np. laptop; sprzęt ogrodniczy) oraz załączyć skany dokumentów dotyczących poszczególnych wydatków potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) w okresie od 01.09.2021 r. do 31.07.2022 r. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz”.

Aplikacja umożliwi dołączenie skanów faktur o określonej pojemności tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Ponadto, w aplikacji należy uzupełnić pole „Oceny realizacji IPR przez ucznia” oraz zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” przy pytaniu „Uczeń zrealizował IPR zgodnie z założeniami”, a także uzupełnić zaznaczenia „Oświadczenia Opiekuna Dydaktycznego”.

Prosimy o wysyłanie kompletnych wniosków z uzupełnionymi sprawozdaniami wszystkich stypendystów. Aplikacja uniemożliwi Państwu wysłanie pojedynczych sprawozdań.

Zespół projektowy

Back to top