– Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Jego celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:

1)  w roku szkolny 2021/2022 są uczniami co najmniej II klasy:

– trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

– techników,

– trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca, szkół sztuki cyrkowej, prowadzących kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół policealnych,

2) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,75 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2020/2021,

3) nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

– w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem- stypendia dla najzdolniejszych”,

– w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”,

– w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”,

4) nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

 

Wartość projektu:                                                               3 128 000,00 zł

Dofinansowanie:                                                                 2 971 600,00 zł

w tym:

– z Europejskiego Funduszu Społecznego                              2 658 800,00 zł
– z krajowych środków publicznych                                             312 800,00 zł

Wkład własny:                                                                         156 400,00 zł

Back to top